SlovakiaTech - inovačný klaster (STIKS)

je novovzniknutou klastrovou organizáciou, ktorá svoje pôsobenie buduje na historicky pevných a odskúšaných základoch jej zakladateľov, ktorými sú organizácie pôsobiace ako dôležití hráči v oblasti spájania inovatívnych a exportne orientovaných podnikov, predovšetkým MSP s ďalšími aktérmi vedy, výskumu, štátnej a verejnej správy. Klaster vznikol v roku 2022 ako záujmové združenie právnických osôb v oblasti inovácií, tvorby efektívnych partnerstiev, vzdelávania a výmeny know-how, pričom výsledkom chce byť prepojenie subjektov znalostného trojuholníka pri tvorbe, podpore a rozvoji inovácií v národnom hospodárstve Slovenska. Klastrová organizácia „SlovakiaTech“ reaguje na nasledujúce spoločenské výzvy, s ktorými aktuálne zápasí Slovensko v oblasti inovácií:

 • Doterajšia prax a existujúce podporné nástroje nepreukázali zvýšenie podielu súkromného sektora na pomere súkromných a verejných výdavkov v oblasti vedy, výskumu a inovácií.
 • Objem súkromných výdavkov nedosahuje pomer 3:2 v prospech súkromných zdrojov, ktorý je bežný vo väčšine krajín EÚ, naopak väčšina výdavkov pochádza z verejných zdrojov (ŠR, EŠIF).
 • Spolupráca medzi súkromnou a akademickou sférou je nedostatočná – aj napriek objemným verejným investíciám (napr. vedecké parky, vedecko-výskumné centrá, centrá excelentnosti,...) sú interakcie zriedkavé.
 • Chýbajúce vzájomne motivujúce prepojenia a nástroje spolupráce biznisu a akademickej sféry majú za následok nefunkčnosť ekosystému a transferu technologických poznatkov do praxe.
 • Nedostatočná inštitucionálna podpora exportu inovácií malých a stredných podnikov.

Zakladajúcimi členmi klastrovej organizácie SlovakiaTech sú:

 • 1

  Nezisková organizácia SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ AGENTÚRA(Non - profit association SLOVAK INVEST AGENCY) – nezisková organizácia pre podporu malých astredných firiem je vydavateľom publikácie “Doing Business in Slovakia” a organizátorom najväčšieho technologicko-inovatívneho podujatia SlovakiaTech Forum-Expo

 • 2

  RADA SLOVENSKÝCH EXPORTÉROV je najväčšie záujmové združenie právnických osôb pôsobiacich v oblasti exportu a prevádzkovateľom portálu exporteri.sk. Táto podnikateľská platforma je otvorená pre všetky slovenské spoločnosti, ktoré exportujú alebo sa zaujímajú o oblasť medzinárodného obchodu. Jej cieľom je sprostredkovať efektívnu komunikáciu medzi exportérmi, štátnymi inštitúciami, komerčnými bankami a relevantnými medzinárodnými inštitúciami, v ktorých je Slovenská republika členom.

Dokumenty na stiahnutie:

Manažment klastra:

PhDr. Juraj Miškov – výkonný riaditeľ klastrovej organizácie SlovakiaTech. Je absolventom Filozofickej fakulty a Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 sa stal ministrom hospodárstva SR, ktorý zastával do roku 2012. Následne bol v rokoch 2012 – 2016 poslancom NR SR. Je členom Britskej a Rakúsko-Slovenskej obchodnej komory.Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.