Už o 104 dní
Už o 104 dní

Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 13.4.2022

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Preto si prosím pozorne prečítajte tieto podmienky ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky ochrany súkromia“).

Tieto Podmienky ochrany súkromia podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zdieľame Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných našou neziskovou organizáciou. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte na adrese jerglova@slovakiatech.sk.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme my SlovakiaTech, nezisková organizácia, sídlom Štefánikova 41, 811 04 Bratislava – Mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 742 880. Ak sa kdekoľvek v týchto Podmienkach ochrany súkromia používa pojem „my“ alebo „SIA“ máme tým na mysli SlovakiaTech, nezisková organizácia.
Pre vylúčenie pochybností, tieto Podmienky ochrany súkromia sa nevzťahujú a neupravujú používanie údajov, ktoré nie sú osobnými údajmi. Mimo rámca týchto Podmienok ochrany súkromia sú teda najmä údaje právnických osôb, ktoré nie sú spojiteľné s identifikovateľnou fyzickou osobou.


Na účely týchto Podmienok ochrany súkromia majú nasledovné pojmy tento význam:


„Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúvame na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia.


„Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov, v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia sme prevádzkovateľom my, organizácia SIA.


„Pseudonymizované údaje“ znamená informácie a údaje o všetkých dotknutých osobách alebo jednotlivých kategóriách a skupinách dotknutých osôb, ktoré sú anonymizované a spracované do formy, ktorá už neumožňuje identifikovať konkrétnu fyzickú osobu bez použitia dodatočných údajov.


„Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.


„Nariadenie GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


„Portál“ znamená webové stránky a ich časti nachádzajúce sa na doméne http://slovakiatech.sk/, ktorých prevádzkovateľom sme my.


„Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Vaše Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.


A. Ako Prevádzkovateľ o Vás budeme spracúvať nasledujúce Osobné údaje


E-mailová adresa:  Vašu e-mailovú adresu od Vás budeme získavať najmä v súvislosti s vypĺňaním našich formulárov a dotazníkov, ktoré sú dostupné na Portáli alebo budú dostupné fyzicky. Tieto formuláre a dotazníky môžu slúžiť napríklad na Vašu registráciu na konferencie alebo na prihlásenie sa k odberu noviniek a marketingových správ.

Údaj o Vašej e-mailovej adrese o Vás budeme spracúvať aj v prípade, že sa nás rozhodnete kontaktovať prostredníctvom Vášho e-mailu alebo nám vašu e-mailovú adresu oznámite pri vzájomnej komunikácii.

Meno a priezvisko: Vašu e-mailovú adresu od Vás budeme získavať najmä v súvislosti s vypĺňaním našich formulárov a dotazníkov, ktoré sú dostupné na Portáli alebo budú dostupné fyzicky.

Údaje o Vašom mene a priezvisku o Vás budeme spracúvať aj v prípade, že sa nám ich rozhodnete oznámiť vo vzájomnej komunikácii.

Titul (akademický):   Údaj o Vašom titule (vzdelaní) od Vás budeme získavať najmä v súvislosti s vypĺňaním našich formulárov a dotazníkov, ktoré sú dostupné na Portáli alebo budú dostupné fyzicky.

Údaje o Vašom titule o Vás budeme spracúvať aj v prípade, že sa nám ho rozhodnete oznámiť vo vzájomnej komunikácii.

Korešpondenčná adresa:   Vašu korešpondenčnú adresu od Vás budeme získavať najmä v súvislosti s vypĺňaním našich formulárov a dotazníkov, ktoré sú dostupné na Portáli alebo budú dostupné fyzicky.

Údaj o Vašej korešpondenčnej adrese budeme spracúvať aj v prípade, že sa nám ju rozhodnete oznámiť vo vzájomnej komunikácii alebo nám z danej adresy zašlete písomnosť.

Telefónne číslo: Vaše telefónne číslo od Vás budeme získavať najmä v súvislosti s vypĺňaním našich formulárov a dotazníkov, ktoré sú dostupné na Portáli alebo budú dostupné fyzicky.

Údaj o Vašom telefónnom čísle budeme spracúvať aj v prípade, že sa nám ho rozhodnete oznámiť vo vzájomnej komunikácii alebo nás budete v Vášho telefónneho čísla kontaktovať.

Pracovné alebo iné zaradenie: V súvislosti s vypĺňaním formulárov a získaním vstupenky od Vás budeme získavať aj informáciu o tom, za aký subjekt vystupujete (obchodné meno spoločnosti, názov organizácie a pod.), prípadne či vystupujete za súkromnoprávny alebo verejnoprávny subjekt a aká je Vaša pracovná pozícia v danom subjekte.

Vaša podobizeň (fotografia alebo audiovizuálny záznam):    Vašu podobizeň budeme spracúvať v prípade, že sa rozhodnete zúčastniť nami organizovanej konferencie, nakoľko na konferenciách sú vyhotovované fotografie a/alebo audiovizuálne záznamy za spravodajskými, propagačnými a bezpečnostnými účelmi.

Všeobecné informácie o Vašom zariadení použitom na prístup na Portál: Najmä informácie o relevantných parametroch hardware a software, bez poskytnutia ktorých Vaše zariadenie nie je schopné správne zobraziť stránky nášho Portálu. Tieto získavame pri každom Vašom prihlásení sa na Portál ako nevyhnutné údaje pre umožnenie Vášho prístupu k Portálu.

IP adresa Vášho zariadenia použitého na prístup na Portál :  Údaj o IP adrese zariadenia, ktoré ste použili na prihlásenie sa na Portál. Tento údaj získame pri každom Vašom prihlásení, pričom bez neho nie je možné umožnenie Vášho prístupu k Portálu.

Údaj o IP adrese zariadenia Vášho zariadenia nám neumožňuje Vašu presnú lokalizáciu a slúži iba na umožnenie identifikácie Vášho zariadenia.

Čas prístupu na Portál: Tento údaj získavame ako súčasť dát z logov Portálu, pričom ho získame pri každom Vašom prístupe na Portál. Údaj o prístupe nespáruje priamo s Vašou osobou ale so zariadením, ktoré ste použili na prístup k Portálu.


B. Spôsob spracovania Vašich Osobných údajov a právny základ spracovania
Ako Prevádzkovateľ spracúvame Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

Organizácia a účasť na konferenciách

Účel spracovania    Vaše Osobné údaje poskytnuté pri zaslaní Vašej registrácie na naše konferencie, spracúvame za účelom Vašej identifikácie ako zmluvnej strany zmluvy založenej registráciou na konferenciu a za účelom zorganizovania samotnej konferencie.

Spôsob spracovania    Vaše Osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, titul, meno a priezvisko, pracovné alebo iné zaradenie spracúvame tým spôsobom, že ich ukladáme v našom informačnom systéme aby sme Vás mohli identifikovať ako osobu prejavujúcu záujem o účasť na konferencii alebo osobu oprávnenú zúčastniť sa na konferencii.

Vaše Osobné údaje budú zároveň sprístupnené osobám zabezpečujúcim organizáciu konferencií.

Právny základ    Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, titul, pracovné alebo iné zaradenie, meno a priezvisko je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba (právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) prejavujúca záujem o účasť na konferencii alebo zúčastňujúca sa konferencie.

Doba spracovania    Vaše Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s účasťou na konferencii budú spracúvané a uchovávané po dobu 4 rokov od uskutočnenia konferencie.


Zabezpečenie propagácie a bezpečnosti konferencie
 
Účel spracovania    Váš titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, pracovné alebo iné zaradenie a podobizeň budú spracúvané aj za účelom propagácie našich konferencií a zabezpečenia bezpečnosti na týchto konferenciách.

Spôsob spracovania    Váš titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, pracovné alebo iné zaradenie a podobizeň budeme spracúvať v našich informačných systémoch.

Na našich konferenciách sú vyhotovované fotografie a audiovizuálne záznamy, pričom tieto sú nevyhnutné pre zabezpečenie úspechu konferencie a dosiahnutie účelu sledovaného jej organizovaním. Tieto fotografie a audiovizuálne záznamy budú zverejňované rôznym spôsobom a budú používané aj v našich propagačných materiáloch.

Okrem fotografií a audiovizuálnych záznamov budú vyhotovované aj kamerové záznamy z bezpečnostných systémov, ktoré zabezpečia ochranu života, zdravia a majetku účastníkov konferencie.

Ak sa zúčastníte konferencie, tak Vaša podobizeň môže byť zachytená na týchto kamerových záznamoch, fotografiách a iných audiovizuálnych záznamoch.

Za účelom propagácie môžeme uverejniť informáciu o Vašej účasti na konferencii na Portáli a propagačných materiáloch, pričom informácia bude obsahovať Vaše meno a priezvisko, prípadne krátky opis Vašej činnosti a pozície.

Vaše Osobné údaje budú poskytnuté osobám zabezpečujúcim organizáciu konferencie za účelom dodržania poriadku v mieste jej organizovania a za účelom informovania Vás a ostatných účastníkov konferencie o organizačných pokynoch a programe konferencie.

Právny základ    Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení propagácie a bezpečnosti konferencie (právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Doba spracovania    
Vaše Osobné údaje poskytnuté v súvislosti objednaním  služieb budú spracúvané a uchovávané po dobu:
•    10 rokov od uskutočnenia konferencie v prípade fotografií a audiovizuálnych záznamov na propagačné účely a informácii o Vašej účasti na podujatí;
•    30 dní od uskutočnenia konferencie pri bezpečnostných záznamoch;

Vyššie uvedené nevylučuje spracúvanie osobných údajov po dlhšiu dobu, ak to bude potrebné na účely archivácie.


Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy

Účel spracovania    Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom spracúvame na účely kontaktovania Vás ako aj na účely vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom.

Spôsob spracovania    Vaše Osobné údaje budú spracúvané tak, že sa obsah Vašej správy obsahujúcej otázku, žiadosť alebo dotaz uloží v našom informačnom systéme a následne je obsah sprístupnený osobe, ktorá je v rámci našej organizačnej štruktúry poverená vybavením otázky, žiadosti alebo dotazu.

Právny základ    Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnych služieb organizácie (právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Doba spracovania    Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok.


Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

Účel spracovania    Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom e-mailom alebo iným spôsobom spracúvame na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

Spôsob spracovania    Vaše Osobné údaje budú spracúvané tak, že sa obsah Vašej správy obsahujúcej žiadosť uloží v našom informačnom systéme a následne je obsah sprístupnený osobe, ktorá je v rámci našej organizačnej štruktúry poverená vybavením žiadosti.

Právny základ    Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti (právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).

Doba spracovania    Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu vybavovania Vašej žiadosti a následne po dobu 10 rokov odo dňa jej vybavenia.


Prevádzka Portálu a sprístupnenie jeho funkcií

Účel spracovania    Vaše Osobné údaje ako je IP adresa alebo základné údaje o Vašom zariadení potrebné na zobrazenie obsahu Portálu spracúvame v nevyhnutnom rozsahu k umožneniu Vášho prístupu na Portál a použitie jeho funkcií.

Spôsob spracovania    Tieto Vaše Osobné údaje sú spracúvané automatizovane v našom informačnom systéme, na ktorom je zabezpečovaná prevádzka Portálu. Informačný systém potrebuje pre zobrazenie Vami požadovaného obsahu Portálu poznať aspoň základné informácie o Vašich nastaveniach aby bolo možné Vám zobraziť požadovaný obsah.

Právny základ    Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je nevyhnutnosť tohto spracovania na účely sprístupnenia Portálu a Vami vyžiadanej funkcie Portálu (právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

Doba spracovania    Vaše Osobné údaje poskytnuté v súvislosti prevádzkou Portálu a jeho funkcií budú spracúvané po dobu Vášho prístupu k Portálu a následne ako pseudonymizované údaje po opustení Portálu.


Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter)

Účel spracovania    Vaše Osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, emailová adresa spracúvame aj na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu, aby sme Vás informovali o novinkách a ponukách nás a našich partnerov.

Podmienkou zasielania týchto správ je prihlásenie sa na odber správ priameho marketingu (newsletter) alebo prejavenie záujmu o naše služby vo forme registrácie na konferenciu alebo zaslanie oznámenia o dátume spustenia registrácii.

Spôsob spracovania    Vaše Osobné údaje spracúvame tým spôsobom, že ich ukladáme v našom informačnom systéme aby sme Vás mohli kontaktovať so správami priameho marketingu, a tiež aby sme mohli evidovať či Vám už boli odoslané naše správy za účelom zabránenia opakovaného odosielania už doručených správ priameho marketingu.

Právny základ    Ak ste prejavili záujem o naše služby (prejavením záujmu o konferencie alebo prihlásením na odber noviniek), tak právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na realizácií priameho marketingu s cieľom ponúkať Vám informácie, o ktoré ste prejavili záujem prihlásením sa na odber noviniek (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Ak ste nám udelili súhlas so zasielaním správ priameho marketingu zakliknutím príslušného políčka na Portáli alebo iným nami zverejneným spôsobom udeľovania súhlasu, tak právnym základom pre spracovanie Vašich údajov na zasielanie správ priameho marketingu bude tento Váš súhlas (právna základ podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR).

Odhlásením sa z odoberania správ priameho marketingu alebo odvolaním Vášho súhlasu so zasielaním správ priameho marketingu dôjde k zániku nášho právneho základu ku dňu odvolania súhlasu, resp. odhlásenia z odberu noviniek.

Váš súhlas so spracovaním Osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním Vášho oznámenia o odvolaní súhlasu na e-mail: jerglova@slovakiatech.sk alebo na adresu nášho sídla. Váš súhlas so spracúvaním Osobných údajov môžete odvolať aj čiastočne.

Doba spracovania    Vaše Osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu 10 rokov od ich poskytnutia alebo do doby kým sa neodhlásite zo zasielania správ na účely priameho marketingu (newsletter), resp. neodvoláte svoj súhlas.


Zasielanie správ priameho marketingu (newsletter) našich partnerov


Účel spracovania    Vaše meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo a pracovné alebo iné zaradenie, spracúvame aj na účely poskytnutia týchto údajov našim partnerom uvedeným na Portáli (odkaz pri udeľovaní súhlasu). Títo naši partneri Vám budú zasielať ich správy priameho marketingu, ak nám udelíte súhlas na poskytnutie Vašich osobných údajov týmto osobám.

Podmienkou zasielania týchto správ je udelenie Vášho súhlasu so správami priameho marketingu (newsletter), ktorý bude obsahovať súhlas so zasielaním správ našich.

Spôsob spracovania    Vaše meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo a pracovné alebo iné zaradenie spracúvame tým spôsobom, že ju ukladáme v našom informačnom systéme a zdieľame s našimi partnermi konferencie, tak aby Vás mohli kontaktovať so správami priameho marketingu, a tiež aby sme mohli evidovať či Vám už boli odoslané naše správy za účelom zabránenia opakovaného odosielania už doručených správ priameho marketingu.

Právny základ    Právnym základom pre spracovanie Vašich Osobných údajov na zasielanie správ priameho marketingu našich Partnerov je Váš súhlas (právna základ podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR).

Odhlásením sa z odoberania správ priameho marketingu alebo odvolaním Vášho súhlasu so zasielaním správ priameho marketingu dôjde k zániku nášho právneho základu ku dňu odvolania súhlasu, resp. odhlásenia z odberu noviniek.

Váš súhlas so spracovaním Osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním Vášho oznámenia o odvolaní súhlasu na e-mail: jerglova@slovakiatech.sk alebo na adresu nášho sídla. Váš súhlas so spracúvaním Osobných údajov môžete odvolať aj čiastočne.

Doba spracovania    Vaše Osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu 10 rokov od ich poskytnutia alebo do doby kým sa neodhlásite zo zasielania správ na účely priameho marketingu (newsletter), resp. neodvoláte svoj súhlas.


C. Sprístupňovanie Osobných údajov tretím stranám


Vaše Osobné údaje sprístupníme tretím osobám v nasledovných prípadoch:

Zákonná povinnosť    Ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb, tak Vaše Osobné údaje poskytneme spomínaným osobám.

Plnenie povinností    Ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod., tak Vaše Osobné údaje v potrebnom rozsahu poskytneme týmto osobám. Tieto osoby budú spravidla vystupovať v postavení sprostredkovateľa.

Udelenie súhlasu na marketing tretích strán    Ak ste nám udelili súhlas na zasielanie marketingových správ aj od našich partnerov, tak budú Vaše osobné údaje udelené aj tretím osobám uvedeným v zozname partnerov na našom Portáli.

S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s Nariadením GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene SIA. Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia.


D. Prenos Osobných údajov mimo EÚ
Vaše Osobné údaje neprenášame mimo Európskeho Hospodárskeho priestoru, ak by k tomu v budúcnosti malo dôjsť, zabezpečíme aby tento prenos prebiehal za podmienok a v štandarde stanovenom GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

E. Niektoré časti Portálu
Časti Portálu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nevlastníme a neprevádzkujeme. Nad takýmito webovými stránkami a ich službami nemáme žiadnu kontrolu. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.

F. Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov
Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame Osobné údaje Vám patria nasledujúce práva:

Právo odvolať súhlas    V prípadoch, kedy Vaše Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese miskovova@slovakiatech.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup    Máte právo na poskytnutie kópie Osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše Osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše Osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu    Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie)    Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich Osobných údajov, napríklad v prípade, ak Osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania    Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše Osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že Osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše Osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov    Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len Osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať    Máte právo namietať voči spracúvaniu Osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše Osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov    Ak sa domnievate, že Vaše Osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


G. Záverečné ustanovenia
Bezpečnosť
Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.

Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.


Zmeny Podmienok

Sme oprávnení tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravovať.

Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany súkromia, umiestnime nové Podmienky ochrany súkromia na Portáli a podľa potreby Vás o zmene Podmienok ochrany súkromia budeme informovať aj prostredníctvom e-mailu.

Takto zmenené Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Portálu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany súkromia.


Kontaktujte nás
Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam ochrany súkromia, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese miskovova@slovakiatech.sk.