Podmienky ochrany súkromia (Privacy Policy)

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 17.9.2018.

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Preto si prosím pozorne prečítajte tieto podmienky ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky ochrany súkromia“).

Tieto Podmienky ochrany súkromia podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných našou neziskovou organizáciou. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte na adrese jerglova@slovakiatech.sk.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme my, nezisková organizácia SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ AGENTÚRA, sídlom Štefánikova 41, 811 04 Bratislava – Mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 742 880. Ak sa kdekoľvek v týchto Podmienkach ochrany súkromia používa pojem „my“ alebo „SIA“ máme tým na mysli neziskovú organizáciu SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ AGENTÚRA.

Na účely týchto Podmienok ochrany súkromia majú nasledovné pojmy tento význam:

Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúvame na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov, v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia sme prevádzkovateľom my, organizácia SIA.

Pseudonymizované údaje“ znamená informácie a údaje o všetkých dotknutých osobách alebo jednotlivých kategóriách a skupinách dotknutých osôb, ktoré sú anonymizované a spracované do formy, ktorá už neumožňuje identifikovať konkrétnu fyzickú osobu bez použitia dodatočných údajov.

Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.

GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Portál“ znamená webové stránky a ich časti nachádzajúce sa na doméne http://slovakiatech.sk/, ktorých prevádzkovateľom sme my.

Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vaše Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

A. Spracúvanie Vašich Osobných údajov v súvislosti organizáciou s účasťou na konferenciách

V prípade ak sa zúčastníte niektorej z nami organizovaných konferencií alebo o účasť na konferencii máte záujem, budeme Vaše Osobné údaje spracúvať na základe Vášho súhlasu s ich spracovaním za podmienok uvedených v tejto časti Podmienok ochrany súkromia.

Znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Zakliknutím checkboxu „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“, prípadne aj checkboxu „Súhlasím so zasielaním marketingových materiálov (pozvánky na ďalšie konferencie, newsletter atď.)“ a odoslaním registračného formulára nám výslovne udeľujete súhlas na spracovanie Vašich Osobných údajov za podmienok uvedených v tejto časti Podmienok ochrany súkromia a zároveň nám udeľujete časovo a územne neobmedzený súhlas na vyhotovenie a zverejnenie Vašich fotografií a audiovizuálnych záberov z konferencie, na ktorú ste sa prihlásili, a to najmä na našej webovej stránke, Facebooku alebo Instagrame.

Podmienky poskytnutia súhlasu

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov sa týka spracovania Vašich Osobných údajov, ktoré nám poskytnete v súvislosti s Vašou registráciou na nami organizované technologické alebo iné konferencie, a podmienok, za ktorých budeme s Vašim súhlasom tieto osobné údaje spracúvať.

Rozsah spracúvaných Osobných údajov

Udelením súhlasu nám povolíte spracúvať Vaše Osobné údaje, ktoré vyplníte v registračnom formulári a ktoré nám poskytnete v rámci Vašej účasti na konferencii, a to najmä:

 • a)Meno a priezvisko;
 • b)Titul
 • c)E-mailová adresa;
 • d)Telefónne číslo;
 • e)Korešpondenčná adresa;
 • f)Pracovná pozícia / Akademický status;
 • g)Vaša podobizeň vo forme fotografie alebo audiovizuálneho záznamu.

Účel spracovania osobných údajov

Súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov nám udeľujete za účelom organizácie konferencie, na ktorú ste sa prihlásili odoslaním vyplneného registračného formulára na Portáli a vyhotovovanie propagačných fotografií a audiovizuálnych záznamov z tejto konferencie.

V prípade ak zakliknete aj checkbox „Súhlasím so zasielaním marketingových materiálov (pozvánky na ďalšie konferencie, newsletter atď.)“, budú Vaše Osobné údaje spracúvané aj za účelom zasielania správ priameho marketingu (newsletter), vrátane pozvánok na ďalšie podujatia.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas s ich spracovaním, ktorý nám udelíte zakliknutím príslušného checkboxu v registračnom formulári a odoslaním formulára.

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu ich spracúvania stanoveného v tomto súhlase a po dobu, po ktorú sme povinný osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade úplného odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním Osobných údajov alebo odvolania súhlasu na účely zasielania správ priameho marketingu, budú Vaše Osobné údaje z databázy kontaktov vyradené okamžite.

Odvolanie súhlasu

Váš súhlas so spracovaním Osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním Vášho oznámenia o odvolaní súhlasu na e-mail: jerglova@slovakiatech.sk alebo na adresu nášho sídla.

Váš súhlas so spracúvaním Osobných údajov môžete odvolať aj čiastočne.

Sprístupňovanie Vašich osobných údajov

Udelením súhlasu so spracovaním Vašich Osobných údajov súhlasíte s tým, aby sme Vaše Osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracovania poskytli našim Sprostredkovateľom, zabezpečujúcim niektoré činnosti spojené s organizáciou a propagáciou konferencií a ďalším osobám dodávajúcim služby pre SIA, najmä externým partnerom, zabezpečujú poskytovanie služieb účtovnej agendy, právnym poradcom, audítorom, ekonomickým poradcom a iným.

Vaše Osobné údaje, v rozsahu potrebnom na Vašu prezentáciu na konferencii (meno a priezvisko), môžeme poskytnúť aj ostatným účastníkom konferencie, na ktorej sa zúčastníte.

Vaše Osobné údaje sprístupníme tretím osobám tiež v prípade ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb.

Vaše Osobné údaje neposkytujeme mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak by to však v budúcnosti bolo nutné, zaistíme všetky nevyhnutné prostriedky na ochranu Vašich Osobných údajov a splnenie podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov.

Pri spracúvaní Vašich Osobných údajov našimi sprostredkovateľmi zabezpečíme, aby tieto osoby (sprostredkovatelia) Vaše Osobné údaje spracúvali len na základe zmluvy a aby dodržiavali pri spracúvaní Osobných údajov naše pokyny, ako aj podmienky GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a iných právnych predpisov.

B. Spracúvanie Vašich osobných údajov pri návšteve Portálu

V tejto časti Podmienok ochrany súkromia Vám poskytneme informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi Osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete pri návšteve Portálu, bez ohľadu na to či sa zaregistrujte na niektorú z našich konferencií.

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri Vašej registrácii na nami organizovanú konferenciu získavame prostredníctvom Portálu, avšak vzťahujú sa na ne podmienky udelenia súhlasu s ich spracúvaním uvedené v Časti A. týchto Podmienok ochrany súkromia.

Aké Osobné údaje o Vás získavame?

1. Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:

Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že sa nás rozhodnete kontaktovať na kontaktný e-mail uvedený na Portáli alebo iným spôsobom.

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však nemusí byť možné zareagovať alebo vybaviť na Váš podnet či žiadosť.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a SIA sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

2. Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania Portálu

Niektoré Údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu nepriamo môžeme získavať aj z Vášho používania Portálu. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

 • a.informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Portál, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;
 • b.dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k Portálu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
 • c.údaje o Vašom používaní Portálu;

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi v momente kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe.

Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame?

Ako Prevádzkovateľ spracúvame Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

1. Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky Portálu

Vaše Osobné údaje, vrátane údajov získaných z Vášho používania Portálu špecifikovaných vyššie, používame aj na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky Portálu, na zvýšenie komfortu pri jeho používaní, na zabezpečenie technickej podpory Portálu, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Portálu, zistenia a zabránenia zneužívania Portálu (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky Portálu a optimalizácií jeho funkcionalít.

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú k dosiahnutiu účelu, za ktorým tieto údaje spracúvame, nie však dlhšie ako 5 rokov.

2. Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom kontaktného e-mailu alebo iným spôsobom spracúvame na účely kontaktovania Vás, ako aj na účely vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnych služieb SIA.

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok.

3. Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom komunikačných funkcií Portálu, e-mailom alebo iným spôsobom spracúvame na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje?

Vaše Osobné údaje sprístupníme tretím osobám v nasledovných prípadoch:

 • ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
 • ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod..

S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene SIA. Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia.

Prenos Osobných údajov mimo EÚ?

Vaše Osobné údaje neprenášame mimo Európskeho Hospodárskeho priestoru, ak by k tomu v budúcnosti malo dôjsť, zabezpečíme aby tento prenos prebiehal za podmienok a v štandarde stanovenom GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Niektoré časti Portálu

Časti Portálu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nevlastníme a neprevádzkujeme. Nad takýmito webovými stránkami a ich službami nemáme žiadnu kontrolu. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.

C. Spoločné ustanovenia o Vašich právach pri spracúvaní osobných údajov

Bez ohľadu na to či sme Vaše Osobné údaje získali pri Vašej registrácii na konferenciu alebo prostredníctvom Portálu či iným spôsobom, patria Vám práva uvedené v tejto časti Podmienok ochrany súkromia.

1. Právo na prístup k údajom

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môžeme spoplatniť) a informáciu o

 • účele spracúvania Osobných údajov;
 • kategórii spracúvaných Osobných údajov;
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
 • dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 • práve požadovať od nás opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Osobných údajov;
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov;
 • zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.

2. Právo na opravu

Máte právo požadovať od nás aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov máte právo aj na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.

3. Právo na vymazanie

Máte právo požadovať od nás aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:

 • už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
 • namietate ich spracúvanie;
 • sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne,
 • je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
 • boli Osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti od SIA podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).

4. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať od nás aby sme obmedzili spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:

 • namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Osobných údajov;
 • spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Osobné údaje na účel za ktorým boli spracúvané, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • ste namietali voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov až do doby kým overíme, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

5. Právo na prenosnosť Osobných údajov

Máte právo od nás požadovať aby sme Vám poskytli Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby sme tieto Osobné údaje preniesli inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

6. Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu.

Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov, ktoré vykonávame na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.

7. Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov

Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

D. Záverečné ustanovenia

Bezpečnosť

Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.

Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.

Zmeny Podmienok ochrany súkromia

Sme oprávnení tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravovať.

Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany súkromia, umiestnime nové Podmienky ochrany súkromia na Portáli a podľa potreby Vás o zmene Podmienok ochrany súkromia budeme informovať aj prostredníctvom emailu.

Takto zmenené Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Portálu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany súkromia.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam ochrany súkromia, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese jerglova@slovakiatech.sk.