Už o 68 dní
Už o 68 dní

STIKS

SlovakiaTech – inovačný klaster (STIKS) je novovzniknutou klastrovou organizáciou, ktorá svoje pôsobenie buduje na historicky pevných a odskúšaných základoch jej zakladateľov, ktorými sú organizácie pôsobiace ako dôležití hráči v oblasti spájania inovatívnych a exportne orientovaných podnikov, predovšetkým MSP s ďalšími aktérmi vedy, výskumu, štátnej a verejnej správy. 

 

Klaster vznikol v roku 2022 ako záujmové združenie právnických osôb v oblasti inovácií, tvorby efektívnych partnerstiev, vzdelávania a výmeny know-how, pričom výsledkom chce byť prepojenie subjektov znalostného trojuholníka pri tvorbe, podpore a rozvoji inovácií v národnom hospodárstve Slovenska.

Klaster vznikol v roku 2022 ako záujmové združenie právnických osôb v oblasti inovácií, tvorby efektívnych partnerstiev, vzdelávania a výmeny know-how, pričom výsledkom chce byť prepojenie subjektov znalostného trojuholníka pri tvorbe, podpore a rozvoji inovácií v národnom hospodárstve Slovenska.

Zakladajúci členovia klastrovej organizácie SlovakiaTech

SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ AGENTÚRA

(Non – profit association SLOVAK INVEST AGENCY) – nezisková organizácia pre podporu malých astredných firiem je vydavateľom publikácie “Doing Business in Slovakia” a organizátorom najväčšieho technologicko-inovatívneho podujatia SlovakiaTech Forum-Expo.

RADA SLOVENSKÝCH EXPORTÉROV 

Najväčšie záujmové združenie právnických osôb pôsobiacich v oblasti exportu a prevádzkovateľom portálu exporteri.sk. Táto podnikateľská platforma je otvorená pre všetky slovenské spoločnosti, ktoré exportujú alebo sa zaujímajú o oblasť medzinárodného obchodu. Jej cieľom je sprostredkovať efektívnu komunikáciu medzi exportérmi, štátnymi inštitúciami, komerčnými bankami a relevantnými medzinárodnými inštitúciami, v ktorých je Slovenská republika členom.

Dokumenty na stiahnutie

Certifikát SK
Certifikát EN
Zakladateľská zmluva
Stratégia rozvoja
Prihláška za člena STIKS

Manažment klastra

PhDr. Juraj Miškov
Výkonný riaditeľ klastrovej organizácie SlovakiaTech. Je absolventom Filozofickej fakulty a Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 sa stal ministrom hospodárstva SR, ktorý zastával do roku 2012. Následne bol v rokoch 2012 – 2016 poslancom NR SR. Je členom Britskej a Rakúsko-Slovenskej obchodnej komory.